Trang chủ Giới thiệu về triển lãm

Giới thiệu về triển lãm

ICF Vietnam  là h?i ch? Qu?c t? giao l?u hàng hóa bán buôn và bán l? ??u tiên và l?n nh?t Vi?t Nam t? tr??c ??n nay, là s? ki?n thúc ??y giao th??ng và bán l? mang tính qu?c t?  ??u tiên có m?t t?i Vi?t Nam v?i h?n 20 qu?c gia và vùng lãnh th?  nh?  ??c,Ý, Pháp, M?, Nh?t, HànQu?c, ?àiLoan, Myanmar, Trung Qu?c, Hong kong, Srilanka, Pakistan, ?n ??,…

V?i quy mô hoành tráng, chi?n d?ch qu?ng cáo r?ng kh?p trong n??c và qu?c t?, qua nhi?u kênh và ph??ng ti?n hi?u qu? nh?m thu hút,t?o ?n t??ng ??c bi?t ??n các doanh nghi?p và ng??i tiêu dùng. H?i ch? l?n này h??ng t?i tiêu chí“ M?i m?, ?a d?ng, ??c s?c v?i ng??i tiêu dùng Vi?t Nam” .

Thông tin h?i ch? :  quy t? t?t c? các ngành hàng nh? th?i trang, m? ph?m, th?c ph?m & ?? u?ng, ?i?n gia d?ng, n?i th?t , quà t?ng, m? ngh? và các m?t hàng thi?t k? ??c s?c.

–       Th?c ph?m : ???ng, s?a, bánh k?o, n??c gi?i khát, th?c ph?m ch?c n?ng
–       ?i?nt?: ?i?n t?, ?i?n l?nh tiên ti?n, v?t d?ng thông minh.
–       N?i th?t: bàn, gh?, gi??ng, t?, ?èn, k? ti vi, gi?y dán t??ng,….
–       ?? b?p :bát ,??a, ?m chén, xoong n?i,…
–       M? ngh?: hàng th? công m? ngh? t? g?, ?á, mây tre, v?i, v.v…
–       Th?i trang : qu?n áo, giày dép, túi xách, ph?ki?n
–       ?? trang s?c và ph? ki?n
–       N??c hoa, m? ph?m, d?u t?m d?u g?i, s?n ph?m ch?m sóc da, tóc, v.v…
–       ?? ch?i : các lo?i ?? ch?i thông  minh
–       S?n ph?m thi?t k? ??c s?c: tranh, ?nh….